วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนะนำเว็ปบล็อด

เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาจำนวน 153 คน ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ณ ศูนย์ให้การศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฏรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินงานโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสาน (Blended Instruction and Supervision) โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น..และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความรู้ ความสามารถที่ดี พึ่งตนเองได้ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป และเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุปการะให้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาถึงทุกวันนี้

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
http://www.mcru.ac.th/m1/m_about.php?action=history

การอบรมเว็บบล็อก

การอบรมเว็บบล็อก  ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จ.ราชบุรี
วันที่  2-3  พ.ค.  55  โดย.....อ.สุจิตตรา(แจ็ค)เป็นผู้ให้การอบรมครั้งนี้
ชื่อ http://pp2varim.blogspot.com/  ของนางสาววาริน  คีรีสุธาลัย
ดีใจมากๆๆๆๆๆที่ได้เรียนคอมกับคุณครูแจ็คเพราะคุณครูเก่งและใจดี

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาววาริน  คีรีสุธาลัย
ชื่อเล่น  เล็ก
ภมิลำเนา  จังหวัดตาก
ที่อยู่  238  หมู่4  บ้านแม่อุสุ  ตำบลแม่อุสุ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
อีเมล  varin2528@gmail.com
ปัจุจบันเป็นนักศึกษา  ม.หมู่บ้านจอมบึง
อาหารที่ชอบ  ส้มตำ
สีที่โปรด  ชมพู
ทัศนคติ  เป็นคนดีของสังคม