วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนะนำเว็ปบล็อด

เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาจำนวน 153 คน ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ณ ศูนย์ให้การศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฏรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินงานโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสาน (Blended Instruction and Supervision) โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น..และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความรู้ ความสามารถที่ดี พึ่งตนเองได้ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป และเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุปการะให้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาถึงทุกวันนี้

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น